Join us on Orangebear day on 19 October at the Brightlands Smart Services Campus and get a free consultation

We are organising an event to connect our knowledge to local SMEs
and introduce them to blockchain and give eligible startups the chance to pitch and qualify for prizes.

Orangebear Privacy Statement & Cookies

Orangebear is responsible for the processing of personal data as is described in this privacy statement.

Data Privacy Officer Contact Details:

Dirk-Jan Bonenkamp is the Data Privacy Officer of Orangebear and can be contacted at dirk-jan@orangebear.nl

Orangebear will process your personal data when you are using our services and website or because you provided the personal data to us.

A summary of data that we process:
– First and Surname
– E-mail address
– IP-address
– Website activity (cookies)
– Tracking cookies (analytics)

On what legal grounds do we use your information?
When you use the contact form Orangebear will store the personal information based on the ‘legitimate interests’ basis of the GDPR.

During the use of the website you will be asked for permission if and when any of the following circumstances are relevant to the situation:

  • Tracking/advertising cookies.
  • Permission to send marketing emails or newsletters.
  • Sharing personal data with other companies for commercial purposes.

We always ask for permission to use your information for the reasons and ways mentioned above in this privacy statement. We’ll always keep your privacy in mind. You can retract your permission by replying to our email.

Who has access to your information?
We’ll only share your information within our own company.
All service providers that have access to your information will only use this information for the supplied service. These parties can’t use your information for other purposes.

Information collected through cookies on our website are sometimes shared with parties that developed these cookies. We’ll never sell your information to third parties.

Where will your information be stored?
We save your information in several databases, and we always use strict safety measures. Your information is almost always saved within the European Union. On the rare occasion that customer information is passed on to countries outside of the European Union, we’ll ensure that your privacy remains protected in the best way possible. This has been officially determined for certain countries. Some American parties are registered under the Privacy Shield, which provides sufficient protection. Or we work with official model contracts, which are especially set up to safeguard your privacy.

How long do we store your information?
Orangebear will not keep your personal data longer than the completion of the intent of the data. Data based on legitimate interest will be stored as long as the legitimate interest basis can be established.

When we’ve asked for permission the data will be used for the agreed upon time period.

In the case of e-mail list subscriptions we will store the subscription until permission is revoked.

What are your rights?
You have the right to view, delete or amend the personal data that we store. Additionally, you have the right to revoke any permission given for the processing of your data or to object against the processing of data by Orangebear.

You can send a request for viewing, corrections, removal or transfer of your personal data, a request to revoke permission when given or object against the processing of data based on legitimate interest to dirk-jan@orangebear.nl.

To verify the identity of the requestee, provide a document for identification along with the request.
Make sure to remove or black-out your photo, machine readable zone, passport number and BSN number manually or use the “Kopie-ID” app from the Dutch Government or any alternative.
This ensures your privacy. The resulting file will only be stored for the duration of the process.
We will address your request within 4 weeks.

In some cases we can ask for additional information to determine your identity. We also do this when a request is unclear or considered to be unreasonable. In certain cases administrative fees may apply, this is the case when requesting an unreasonable amount of times or multiple copies.

Don’t want to receive any newsletters anymore?
You can easily unsubscribe by using the unsubscribe button in the newsletter.

Cookies?
Orangebear uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored when you first visit a website. Orangebear uses cookies with technical functionality that provide basic functions of the website. Additionally, we use tracking cookies to analyze the behavior on our website.

When you first visited our website, we informed you about these cookies and asked permission for placing them. You can remove all cookies by setting up your internet browser that it doesn’t allow any more cookies and delete the previous stored information.

Do you have any questions or complaints?
You can contact our Privacy Officer in case you have any questions or complaints regarding your information or the protection of your privacy.

Email: dirk-jan@orangebear.nl

Orangebear Privacy Statement & Cookies

Orangebear is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit document.

Data Privacy Officer contactgegevens:

Dirk-Jan Bonenkamp is de data privacy officer van Orangebear en is bereikbaar via e-mail: dirk-jan@orangebear.nl.

Orangebear verwerkt persoonsgegevens als u onze website of diensten gebruikt en als u deze gegevens aan ons verstrekt.

Een samenvatting van de gegevens die wij verwerken:
– Voornaam en achternaam
– E-mailadres
– IP-adres
– Website activiteit cookies)
– Tracking cookies (analytics)

Welke wettelijke basis gebruiken wij voor het verwerken van persoonsgegevens?
Als u het contactformulier gebruikt dan slaan wij de persoonsgegevens op gebaseerd op de “legitime interesse” clausule van de AVG.

Gedurende het gebruik van de website wordt u gevraagd voor toestemming als en wanneer de volgende beschrijvingen relevant zijn voor de situatie.

  • Tracking/reclame cookies.
  • Toestemming voor het versturen van marketingmateriaal en nieuwsbrieven.
  • Als wij uw gegevens willen delen met derden vanuit een commercieel oogpunt.

Wij vragen altijd toestemming om uw informatie te gebruiken voor de redenen en situaties zoals hierboven in dit privacy document genoemd. Wij vinden uw privacy erg belangrijk. U kunt uw toestemming intrekken door het sturen van een e-mail.

Wie heeft toegang tot uw gegevens?
Wij delen de gegevens alleen binnen ons bedrijf.
Alle service providers die toegang hebben tot uw gegevens zullen deze alleen gebruiken voor de specifieke doelen waarvoor zij deze krijgen. Deze partijen kunnen uw informatie niet gebruiken voor andere doeleinden.

Informatie die we vergaren doormiddel van cookies zijn soms gedeeld met diegenen die deze cookies hebben ontwikkeld. Wij zullen nooit uw informatie aan derde partijen verkopen.

Waar worden uw gegevens opgeslagen?

Wij slaan uw informatie op in diverse databases en gebruiken altijd de de meest juiste beveiliging. De informatie wordt in bijna alle gevallen alleen in de Europese Unie opgeslagen. In het zeldzame geval dat dit niet mogelijk is zorgen wij ervoor dat uw privacy zo goed als mogelijk beschermd blijft. Als er geen andere beveiliging bestaat zoals bijvoorbeeld het Privacy Shield dat sommige Amerikaanse partijen beschermt dan werken wij met modelcontracten.

Hoe lang bewaren wij gegevens?
Orangebear zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel waar deze voor verzameld zijn. Gegevens die wij opslaan gebaseerd op legitieme interesse worden zolang opgeslagen als dat deze basis van toepassing is. Als wij toestemming vragen dan bewaren wij de gegevens voor de termijn waarvoor u toestemming heeft gegeven.

In het geval van een e-mail nieuwsbrief verwerken wij u gegevens totdat u ervoor kiest om niet meer deel te nemen via de unsubscribe-knop.

Wat zijn uw rechten?
U heeft het recht op inzage, bewerking, verwijdering en overdracht van uw persoonlijke gegevens. Daarnaast heeft u het recht om uw gegeven toestemming in te trekken of om bezwaar te maken tegen verwerking door Orangebear.

U kunt een verzoek sturen voor inzage, correcties, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens, een verzoek om toestemming in te trekken of om bezwaar te maken naar dirk-jan@orangebear.nl

Om uw identiteit te verifiëren vragen wij u om u te legitimeren met uw identificatiebewijs. Zorg ervoor dat u de pasfoto, machine leesbare zone, paspoortnummer en BSN-nummer handmatig of met de “Kopie-ID” app weghaalt of doorhaalt. Hierdoor wordt uw privacy beschermd. Dit bestand wordt alleen opgeslagen zolang dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van uw verzoek. Wij reageren binnen 4 weken.

In bepaalde gevallen vragen we voor meer informatie om uw identiteit vast te stellen. Wij doen dit ook als een verzoek niet duidelijk is of onredelijk. In sommige gevallen worden administratiekosten in rekening gebracht. Dit is het geval als u buitensporige aantal keren of meerdere kopieën verzoekt.

Wilt u geen nieuwsbrief meer?
U kunt dan eenvoudig de unsubscribe-knopgebruiken onderaan de e-mail.

Cookies?
Orangebear gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt opgeslagen als u een website bezoekt. Orangebear gebruikt cookies met technische functionaliteiten voor het voorzien van basisfunctionaliteit. Daarnaast gebruiken we tracking en analytische cookies om het gedrag op onze website te analyseren.

Als u voor het eerst onze website bezoekt dan informeren wij u over deze cookies en vragen wij toestemming om deze te plaatsen. U kunt alle cookies verwijderen door uw internet browser zo in te stellen dat cookies niet meer geaccepteerd worden en eerder opgeslagen informatie verwijderen.

Heeft u vragen of klachten?
Neem dan contact op met onze Data Privacy als u vragen of klachten over uw persoonsgegevens of de waarborging van uw privacy.

Email: dirk-jan@orangebear.nl


❝ Digitalisering (automatisering/robotisering, kunstmatige intelligentie, blockchain, connectiviteit) is alom aanwezig met ingrijpende gevolgen voor bestaande verdienmodellen, systemen en structuren.❞

Ook het MKB kan niet achterblijven!

Limburgs Beleidskader 2019-2023
Missiegedreven economisch beleidskader

Neem contact op met Orangebear
voor een gratis gesprek:

+31619897675 | info@orangebear.nl
Privacy Statement